۹ بهمن ۱۴۰۰ | ۰۷:۰۰:۱۶
ورود
ثبت نام

سبد خرید X
به سبد خرید شما افزوده شد.
تعداد: ثبت
افزودن محصولات بیشتر پرداخت
مورد علاقهX
به لیست علاقمندی های شما افزوده شد.
مشاهده لیست علاقمندی ها
مورد علاقهX
از لیست علاقمندی های شما حذف شد.
مشاهده لیست علاقمندی ها
اکانت بورس: 001225
تاریخ بروزرسانی
1399/09/19
خالص دارایی
2,008,928,429 ریال
تعداد افراد
71
سرمایه گذار
fz13990219
سرمایه اولیه
1,000,000
تاریخ شروع
1399/02/28
درصد سهم از اکانت
0.040642203609555
دارایی حاصله
816,473
سود حاصله
-183,527
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-91,764
خالص دارایی سرمایه گذار
908,236 ريال
سرمایه گذار
hs13990215
سرمایه اولیه
2,000,000
تاریخ شروع
1399/03/20
درصد سهم از اکانت
0.085506593298632
دارایی حاصله
1,717,766
سود حاصله
-282,234
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-141,117
خالص دارایی سرمایه گذار
1,858,883 ريال
سرمایه گذار
fh13990218
سرمایه اولیه
1,500,000
تاریخ شروع
1399/03/24
درصد سهم از اکانت
0.062913129283526
دارایی حاصله
1,263,880
سود حاصله
-236,120
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-118,060
خالص دارایی سرمایه گذار
1,381,940 ريال
سرمایه گذار
hs13990327
سرمایه اولیه
10,000,000
تاریخ شروع
1399/03/27
درصد سهم از اکانت
0.39516740125553
دارایی حاصله
7,938,630
سود حاصله
-2,061,370
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-1,030,685
خالص دارایی سرمایه گذار
8,969,315 ريال
سرمایه گذار
fz13990219
سرمایه اولیه
1,500,000
تاریخ شروع
1399/03/31
درصد سهم از اکانت
0.057270063291985
دارایی حاصله
1,150,515
سود حاصله
-349,485
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-174,743
خالص دارایی سرمایه گذار
1,325,257 ريال
سرمایه گذار
as13990403
سرمایه اولیه
10,000,000
تاریخ شروع
1399/04/03
درصد سهم از اکانت
0.35646725156822
دارایی حاصله
7,161,172
سود حاصله
-2,838,828
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-1,419,414
خالص دارایی سرمایه گذار
8,580,586 ريال
سرمایه گذار
ss13990404
سرمایه اولیه
3,000,000
تاریخ شروع
1399/04/04
درصد سهم از اکانت
0.10496577698697
دارایی حاصله
2,108,687
سود حاصله
-891,313
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-445,657
خالص دارایی سرمایه گذار
2,554,343 ريال
سرمایه گذار
fh13990218
سرمایه اولیه
2,000,000
تاریخ شروع
1399/04/04
درصد سهم از اکانت
0.069977184657965
دارایی حاصله
1,405,792
سود حاصله
-594,208
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-297,104
خالص دارایی سرمایه گذار
1,702,896 ريال
سرمایه گذار
hs13990215
سرمایه اولیه
1,100,000
تاریخ شروع
1399/04/07
درصد سهم از اکانت
0.038348784554597
دارایی حاصله
770,400
سود حاصله
-329,600
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-164,800
خالص دارایی سرمایه گذار
935,200 ريال
سرمایه گذار
ek13990106
سرمایه اولیه
125,000,000
تاریخ شروع
1399/04/09
درصد سهم از اکانت
4.1670329541959
دارایی حاصله
83,712,710
سود حاصله
-41,287,290
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-20,643,645
خالص دارایی سرمایه گذار
104,356,355 ريال
سرمایه گذار
ss13990404
سرمایه اولیه
1,000,000
تاریخ شروع
1399/04/10
درصد سهم از اکانت
0.033644594656304
دارایی حاصله
675,896
سود حاصله
-324,104
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-162,052
خالص دارایی سرمایه گذار
837,948 ريال
سرمایه گذار
fz13990219
سرمایه اولیه
1,500,000
تاریخ شروع
1399/04/18
درصد سهم از اکانت
0.042113523390722
دارایی حاصله
846,031
سود حاصله
-653,969
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-326,985
خالص دارایی سرمایه گذار
1,173,015 ريال
سرمایه گذار
fh13990218
سرمایه اولیه
1,300,000
تاریخ شروع
1399/04/22
درصد سهم از اکانت
0.036999516424088
دارایی حاصله
743,294
سود حاصله
-556,706
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-278,353
خالص دارایی سرمایه گذار
1,021,647 ريال
سرمایه گذار
mf13990123
سرمایه اولیه
16,898,002
تاریخ شروع
1399/04/23
درصد سهم از اکانت
0.4546996597403
دارایی حاصله
9,134,591
سود حاصله
-7,763,411
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-3,881,706
خالص دارایی سرمایه گذار
13,016,296 ريال
سرمایه گذار
rk13990123
سرمایه اولیه
5,069,400
تاریخ شروع
1399/04/23
درصد سهم از اکانت
0.13640988177694
دارایی حاصله
2,740,377
سود حاصله
-2,329,023
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-1,164,512
خالص دارایی سرمایه گذار
3,904,888 ريال
سرمایه گذار
nm13990423
سرمایه اولیه
1,000,000
تاریخ شروع
1399/04/23
درصد سهم از اکانت
0.026908486561912
دارایی حاصله
540,572
سود حاصله
-459,428
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-229,714
خالص دارایی سرمایه گذار
770,286 ريال
سرمایه گذار
kh13990230
سرمایه اولیه
31,245,947
تاریخ شروع
1399/04/25
درصد سهم از اکانت
0.82711215396742
دارایی حاصله
16,616,091
سود حاصله
-14,629,856
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-7,314,928
خالص دارایی سرمایه گذار
23,931,019 ريال
سرمایه گذار
zk13990221
سرمایه اولیه
1,000,000
تاریخ شروع
1399/04/25
درصد سهم از اکانت
0.026471022112639
دارایی حاصله
531,784
سود حاصله
-468,216
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-234,108
خالص دارایی سرمایه گذار
765,892 ريال
سرمایه گذار
hm13990429
سرمایه اولیه
40,000,000
تاریخ شروع
1399/04/29
درصد سهم از اکانت
1.1012516534052
دارایی حاصله
22,123,358
سود حاصله
-17,876,642
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-8,938,321
خالص دارایی سرمایه گذار
31,061,679 ريال
سرمایه گذار
mf13990123
سرمایه اولیه
32,256,956
تاریخ شروع
1399/04/30
درصد سهم از اکانت
0.86300392128471
دارایی حاصله
17,337,131
سود حاصله
-14,919,825
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-7,459,913
خالص دارایی سرمایه گذار
24,797,043 ريال
سرمایه گذار
nk13990130
سرمایه اولیه
8,064,239
تاریخ شروع
1399/04/30
درصد سهم از اکانت
0.21575098032135
دارایی حاصله
4,334,283
سود حاصله
-3,729,956
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-1,864,978
خالص دارایی سرمایه گذار
6,199,261 ريال
سرمایه گذار
ld13990431
سرمایه اولیه
600,000,000
تاریخ شروع
1399/04/31
درصد سهم از اکانت
15.059088955291
دارایی حاصله
302,526,319
سود حاصله
-297,473,681
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-148,736,841
خالص دارایی سرمایه گذار
451,263,159 ريال
سرمایه گذار
mk13990504
سرمایه اولیه
800,000,000
تاریخ شروع
1399/05/04
درصد سهم از اکانت
19.749022568233
دارایی حاصله
396,743,729
سود حاصله
-403,256,271
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-201,628,136
خالص دارایی سرمایه گذار
598,371,864 ريال
سرمایه گذار
sm13990505
سرمایه اولیه
50,000,000
تاریخ شروع
1399/05/05
درصد سهم از اکانت
1.1942564775948
دارایی حاصله
23,991,758
سود حاصله
-26,008,242
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-13,004,121
خالص دارایی سرمایه گذار
36,995,879 ريال
سرمایه گذار
km13990505
سرمایه اولیه
1,000,000
تاریخ شروع
1399/05/05
درصد سهم از اکانت
0.023885129551888
دارایی حاصله
479,835
سود حاصله
-520,165
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-260,083
خالص دارایی سرمایه گذار
739,917 ريال
سرمایه گذار
jm13990421
سرمایه اولیه
10,000,000
تاریخ شروع
1399/05/05
درصد سهم از اکانت
0.23885129551888
دارایی حاصله
4,798,352
سود حاصله
-5,201,648
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-2,600,824
خالص دارایی سرمایه گذار
7,399,176 ريال
سرمایه گذار
mh13990407
سرمایه اولیه
15,000,000
تاریخ شروع
1399/05/05
درصد سهم از اکانت
0.35827694327837
دارایی حاصله
7,197,527
سود حاصله
-7,802,473
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-3,901,237
خالص دارایی سرمایه گذار
11,098,763 ريال
سرمایه گذار
fb13990206
سرمایه اولیه
4,797,246
تاریخ شروع
1399/05/06
درصد سهم از اکانت
0.11306139022454
دارایی حاصله
2,271,322
سود حاصله
-2,525,924
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-1,262,962
خالص دارایی سرمایه گذار
3,534,284 ريال
سرمایه گذار
hb13990206
سرمایه اولیه
4,797,246
تاریخ شروع
1399/05/06
درصد سهم از اکانت
0.11306139022454
دارایی حاصله
2,271,322
سود حاصله
-2,525,924
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-1,262,962
خالص دارایی سرمایه گذار
3,534,284 ريال
سرمایه گذار
yb13990206
سرمایه اولیه
4,797,246
تاریخ شروع
1399/05/06
درصد سهم از اکانت
0.11306139022454
دارایی حاصله
2,271,322
سود حاصله
-2,525,924
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-1,262,962
خالص دارایی سرمایه گذار
3,534,284 ريال
سرمایه گذار
mf13990123
سرمایه اولیه
1,078,348
تاریخ شروع
1399/05/06
درصد سهم از اکانت
0.025414482397981
دارایی حاصله
510,559
سود حاصله
-567,789
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-283,895
خالص دارایی سرمایه گذار
794,453 ريال
سرمایه گذار
zk13990221
سرمایه اولیه
1,500,000
تاریخ شروع
1399/05/06
درصد سهم از اکانت
0.035351967636596
دارایی حاصله
710,196
سود حاصله
-789,804
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-394,902
خالص دارایی سرمایه گذار
1,105,098 ريال
سرمایه گذار
sh13990210
سرمایه اولیه
18,784,206
تاریخ شروع
1399/05/11
درصد سهم از اکانت
0.47296189680468
دارایی حاصله
9,501,466
سود حاصله
-9,282,740
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-4,641,370
خالص دارایی سرمایه گذار
14,142,836 ريال
سرمایه گذار
es13990514
سرمایه اولیه
20,000,000
تاریخ شروع
1399/05/14
درصد سهم از اکانت
0.49239071816799
دارایی حاصله
9,891,777
سود حاصله
-10,108,223
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-5,054,112
خالص دارایی سرمایه گذار
14,945,888 ريال
سرمایه گذار
hk13990207
سرمایه اولیه
115,977,380
تاریخ شروع
1399/05/14
درصد سهم از اکانت
2.8553092714731
دارایی حاصله
57,361,120
سود حاصله
-58,616,260
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-29,308,130
خالص دارایی سرمایه گذار
86,669,250 ريال
سرمایه گذار
ma13990515
سرمایه اولیه
8,000,000
تاریخ شروع
1399/05/15
درصد سهم از اکانت
0.20353587351578
دارایی حاصله
4,088,890
سود حاصله
-3,911,110
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-1,955,555
خالص دارایی سرمایه گذار
6,044,445 ريال
سرمایه گذار
hs13990215
سرمایه اولیه
3,297,403
تاریخ شروع
1399/05/18
درصد سهم از اکانت
0.084086462582969
دارایی حاصله
1,689,237
سود حاصله
-1,608,166
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-804,083
خالص دارایی سرمایه گذار
2,493,320 ريال
سرمایه گذار
nk13990130
سرمایه اولیه
159,481
تاریخ شروع
1399/05/18
درصد سهم از اکانت
0.0040668954141172
دارایی حاصله
81,701
سود حاصله
-77,780
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-38,890
خالص دارایی سرمایه گذار
120,591 ريال
سرمایه گذار
mk13990422
سرمایه اولیه
6,000,000
تاریخ شروع
1399/05/19
درصد سهم از اکانت
0.1530048876337
دارایی حاصله
3,073,759
سود حاصله
-2,926,241
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-1,463,121
خالص دارایی سرمایه گذار
4,536,879 ريال
سرمایه گذار
fh13990218
سرمایه اولیه
2,639,391
تاریخ شروع
1399/05/20
درصد سهم از اکانت
0.067227918828236
دارایی حاصله
1,350,561
سود حاصله
-1,288,830
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-644,415
خالص دارایی سرمایه گذار
1,994,976 ريال
سرمایه گذار
fr13990219
سرمایه اولیه
1,319,696
تاریخ شروع
1399/05/20
درصد سهم از اکانت
0.033613972149621
دارایی حاصله
675,281
سود حاصله
-644,415
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-322,208
خالص دارایی سرمایه گذار
997,488 ريال
سرمایه گذار
fz13990219
سرمایه اولیه
1,319,969
تاریخ شروع
1399/05/20
درصد سهم از اکانت
0.033620925731647
دارایی حاصله
675,420
سود حاصله
-644,549
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-322,275
خالص دارایی سرمایه گذار
997,694 ريال
سرمایه گذار
hs13990215
سرمایه اولیه
255,758
تاریخ شروع
1399/05/20
درصد سهم از اکانت
0.0065144111136507
دارایی حاصله
130,870
سود حاصله
-124,888
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-62,444
خالص دارایی سرمایه گذار
193,314 ريال
سرمایه گذار
hs13990215
سرمایه اولیه
3,719,810
تاریخ شروع
1399/05/21
درصد سهم از اکانت
0.096792018034911
دارایی حاصله
1,944,482
سود حاصله
-1,775,328
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-887,664
خالص دارایی سرمایه گذار
2,832,146 ريال
سرمایه گذار
zk13990221
سرمایه اولیه
1,252,129
تاریخ شروع
1399/05/21
درصد سهم از اکانت
0.032581258921838
دارایی حاصله
654,534
سود حاصله
-597,595
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-298,798
خالص دارایی سرمایه گذار
953,331 ريال
سرمایه گذار
nk13990130
سرمایه اولیه
153,877
تاریخ شروع
1399/05/21
درصد سهم از اکانت
0.0040039855151634
دارایی حاصله
80,437
سود حاصله
-73,440
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-36,720
خالص دارایی سرمایه گذار
117,157 ريال
سرمایه گذار
zf13990221
سرمایه اولیه
61,127,478
تاریخ شروع
1399/05/22
درصد سهم از اکانت
1.655693640244
دارایی حاصله
33,261,700
سود حاصله
-27,865,778
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-13,932,889
خالص دارایی سرمایه گذار
47,194,589 ريال
سرمایه گذار
nk13990130
سرمایه اولیه
2,225,496
تاریخ شروع
1399/05/22
درصد سهم از اکانت
0.060279594286417
دارایی حاصله
1,210,974
سود حاصله
-1,014,522
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-507,261
خالص دارایی سرمایه گذار
1,718,235 ريال
سرمایه گذار
fh13990218
سرمایه اولیه
5,000,000
تاریخ شروع
1399/05/22
درصد سهم از اکانت
0.13542957229849
دارایی حاصله
2,720,683
سود حاصله
-2,279,317
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-1,139,659
خالص دارایی سرمایه گذار
3,860,341 ريال
سرمایه گذار
fs13990522
سرمایه اولیه
30,000,000
تاریخ شروع
1399/05/22
درصد سهم از اکانت
0.81257743379105
دارایی حاصله
16,324,099
سود حاصله
-13,675,901
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-6,837,951
خالص دارایی سرمایه گذار
23,162,049 ريال
سرمایه گذار
zm13990522
سرمایه اولیه
20,000,000
تاریخ شروع
1399/05/22
درصد سهم از اکانت
0.54171828919411
دارایی حاصله
10,882,733
سود حاصله
-9,117,267
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-4,558,634
خالص دارایی سرمایه گذار
15,441,366 ريال
سرمایه گذار
fa13990224
سرمایه اولیه
122,647,809
تاریخ شروع
1399/05/25
درصد سهم از اکانت
3.3749511595238
دارایی حاصله
67,800,353
سود حاصله
-54,847,456
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-27,423,728
خالص دارایی سرمایه گذار
95,224,081 ريال
سرمایه گذار
ha13990227
سرمایه اولیه
4,529,562
تاریخ شروع
1399/05/25
درصد سهم از اکانت
0.12464185580386
دارایی حاصله
2,503,966
سود حاصله
-2,025,596
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-1,012,798
خالص دارایی سرمایه گذار
3,516,764 ريال
سرمایه گذار
fh13990218
سرمایه اولیه
1,169,912
تاریخ شروع
1399/05/27
درصد سهم از اکانت
0.035147480480685
دارایی حاصله
706,088
سود حاصله
-463,824
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-231,912
خالص دارایی سرمایه گذار
938,000 ريال
سرمایه گذار
hs13990215
سرمایه اولیه
33,983
تاریخ شروع
1399/05/27
درصد سهم از اکانت
0.0010209458738565
دارایی حاصله
20,510
سود حاصله
-13,473
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-6,737
خالص دارایی سرمایه گذار
27,246 ريال
سرمایه گذار
fa13990224
سرمایه اولیه
46,796,456
تاریخ شروع
1399/05/27
درصد سهم از اکانت
1.4058984981987
دارایی حاصله
28,243,495
سود حاصله
-18,552,961
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-9,276,481
خالص دارایی سرمایه گذار
37,519,975 ريال
سرمایه گذار
ha13990227
سرمایه اولیه
1,359,292
تاریخ شروع
1399/05/27
درصد سهم از اکانت
0.040836993754692
دارایی حاصله
820,386
سود حاصله
-538,906
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-269,453
خالص دارایی سرمایه گذار
1,089,839 ريال
سرمایه گذار
es13990514
سرمایه اولیه
90,000,000
تاریخ شروع
1399/06/10
درصد سهم از اکانت
2.9135284138982
دارایی حاصله
58,530,701
سود حاصله
-31,469,299
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-15,734,650
خالص دارایی سرمایه گذار
74,265,350 ريال
سرمایه گذار
fs13990522
سرمایه اولیه
20,000,000
تاریخ شروع
1399/06/11
درصد سهم از اکانت
0.64507162987605
دارایی حاصله
12,959,027
سود حاصله
-7,040,973
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-3,520,487
خالص دارایی سرمایه گذار
16,479,513 ريال
سرمایه گذار
mh13990407
سرمایه اولیه
22,724,718
تاریخ شروع
1399/07/07
درصد سهم از اکانت
0.96853669889941
دارایی حاصله
19,457,209
سود حاصله
-3,267,509
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-1,633,755
خالص دارایی سرمایه گذار
21,090,963 ريال
سرمایه گذار
kh13990230
سرمایه اولیه
112,830,044
تاریخ شروع
1399/07/09
درصد سهم از اکانت
5.111569355824
دارایی حاصله
102,687,770
سود حاصله
-10,142,274
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-5,071,137
خالص دارایی سرمایه گذار
107,758,907 ريال
سرمایه گذار
kh13990230
سرمایه اولیه
147,988,187
تاریخ شروع
1399/07/12
درصد سهم از اکانت
6.7189616990913
دارایی حاصله
134,979,132
سود حاصله
-13,009,055
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-6,504,528
خالص دارایی سرمایه گذار
141,483,659 ريال
سرمایه گذار
se13990421
سرمایه اولیه
16,966,612
تاریخ شروع
1399/07/21
درصد سهم از اکانت
0.69236191634176
دارایی حاصله
13,909,055
سود حاصله
-3,057,557
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-1,528,779
خالص دارایی سرمایه گذار
15,437,833 ريال
سرمایه گذار
jm13990421
سرمایه اولیه
16,966,612
تاریخ شروع
1399/07/21
درصد سهم از اکانت
0.69236191634177
دارایی حاصله
13,909,055
سود حاصله
-3,057,557
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-1,528,779
خالص دارایی سرمایه گذار
15,437,833 ريال
سرمایه گذار
mh13990407
سرمایه اولیه
13,579,620
تاریخ شروع
1399/07/22
درصد سهم از اکانت
0.55414785971377
دارایی حاصله
11,132,434
سود حاصله
-2,447,186
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-1,223,593
خالص دارایی سرمایه گذار
12,356,027 ريال
سرمایه گذار
mk13990422
سرمایه اولیه
14,428,346
تاریخ شروع
1399/07/22
درصد سهم از اکانت
0.58878209074397
دارایی حاصله
11,828,211
سود حاصله
-2,600,135
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-1,300,068
خالص دارایی سرمایه گذار
13,128,278 ريال
سرمایه گذار
sa13990422
سرمایه اولیه
50,923,576
تاریخ شروع
1399/07/22
درصد سهم از اکانت
2.0780545147339
دارایی حاصله
41,746,628
سود حاصله
-9,176,948
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-4,588,474
خالص دارایی سرمایه گذار
46,335,102 ريال
سرمایه گذار
ph13990210
سرمایه اولیه
2,824,849
تاریخ شروع
1399/09/03
درصد سهم از اکانت
0.1600344921906
دارایی حاصله
3,214,978
سود حاصله
390,129
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
195,065
خالص دارایی سرمایه گذار
3,019,914 ريال
سرمایه گذار
kh13990207
سرمایه اولیه
165,551,905
تاریخ شروع
1399/09/12
درصد سهم از اکانت
8.5088158473891
دارایی حاصله
170,936,021
سود حاصله
5,384,116
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
2,692,058
خالص دارایی سرمایه گذار
168,243,963 ريال
سرمایه گذار
ej13990210
سرمایه اولیه
393,930,226
تاریخ شروع
1399/09/15
درصد سهم از اکانت
11.538724848051
دارایی حاصله
231,804,724
سود حاصله
-162,125,502
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
-81,062,751
خالص دارایی سرمایه گذار
312,867,475 ريال
سرمایه گذار
modir
سرمایه اولیه
550,287
تاریخ شروع
1399/09/18
درصد سهم از اکانت
0.02736758335175
دارایی حاصله
549,795
سود حاصله
-492
درصد سرمایه گذار از سود
100
سهم سرمایه گذار از سود
-492
خالص دارایی سرمایه گذار
549,795 ريال
اکانت بورس: 001221
تاریخ بروزرسانی
1399/09/19
خالص دارایی
1,487,217,122 ریال
تعداد افراد
3
سرمایه گذار
zm13981003
سرمایه اولیه
189,000,000
تاریخ شروع
1398/10/03
درصد سهم از اکانت
42.76985743
دارایی حاصله
636,080,643
سود حاصله
447,080,643
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
223,540,322
خالص دارایی سرمایه گذار
412,540,322 ريال
سرمایه گذار
ph13981008
سرمایه اولیه
178,000,000
تاریخ شروع
1398/10/08
درصد سهم از اکانت
38.90020367
دارایی حاصله
578,530,489
سود حاصله
400,530,489
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
200,265,245
خالص دارایی سرمایه گذار
378,265,245 ريال
سرمایه گذار
md13981017
سرمایه اولیه
90,000,000
تاریخ شروع
1398/10/17
درصد سهم از اکانت
18.32993890
دارایی حاصله
272,605,990
سود حاصله
182,605,990
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
91,302,995
خالص دارایی سرمایه گذار
181,302,995 ريال
اکانت بورس: 001219
تاریخ بروزرسانی
1399/09/19
خالص دارایی
972,981,147 ریال
تعداد افراد
2
سرمایه گذار
gk13980723
سرمایه اولیه
150,000,000
تاریخ شروع
1398/07/27
درصد سهم از اکانت
52.11897658
دارایی حاصله
507,107,816
سود حاصله
357,107,816
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
178,553,908
خالص دارایی سرمایه گذار
328,553,908 ريال
سرمایه گذار
mk13980804
سرمایه اولیه
135,000,000
تاریخ شروع
1398/08/04
درصد سهم از اکانت
47.881023420001
دارایی حاصله
465,873,331
سود حاصله
330,873,331
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
165,436,666
خالص دارایی سرمایه گذار
300,436,666 ريال
اکانت بورس: 00005
تاریخ بروزرسانی
1400/10/11
خالص دارایی
140,501,016 ریال
تعداد افراد
3
سرمایه گذار
nx13990411
سرمایه اولیه
70,926,698
تاریخ شروع
1400/10/12
درصد سهم از اکانت
50.481270541118
دارایی حاصله
70,926,698
سود حاصله
0
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
0
خالص دارایی سرمایه گذار
70,926,698 ريال
سرمایه گذار
ss13990214
سرمایه اولیه
69,511,510
تاریخ شروع
1400/10/12
درصد سهم از اکانت
49.474026579268
دارایی حاصله
69,511,510
سود حاصله
0
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
0
خالص دارایی سرمایه گذار
69,511,510 ريال
سرمایه گذار
as13990210
سرمایه اولیه
62,808
تاریخ شروع
1400/10/12
درصد سهم از اکانت
0.044702879586282
دارایی حاصله
62,808
سود حاصله
0
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
0
خالص دارایی سرمایه گذار
62,808 ريال
اکانت بورس: 41795
تاریخ بروزرسانی
1399/09/19
خالص دارایی
142,974,222 ریال
تعداد افراد
5
سرمایه گذار
kh13990207
سرمایه اولیه
15,525,549
تاریخ شروع
1399/08/25
درصد سهم از اکانت
12.924233991024
دارایی حاصله
18,478,323
سود حاصله
2,952,774
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
1,476,387
خالص دارایی سرمایه گذار
17,001,936 ريال
سرمایه گذار
kh13990207
سرمایه اولیه
29,396,876
تاریخ شروع
1399/09/03
درصد سهم از اکانت
23.405875396583
دارایی حاصله
33,464,368
سود حاصله
4,067,492
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
2,033,746
خالص دارایی سرمایه گذار
31,430,622 ريال
سرمایه گذار
kh13990207
سرمایه اولیه
16,543,407
تاریخ شروع
1399/09/05
درصد سهم از اکانت
12.642352534555
دارایی حاصله
18,075,305
سود حاصله
1,531,898
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
765,949
خالص دارایی سرمایه گذار
17,309,356 ريال
سرمایه گذار
kh13990207
سرمایه اولیه
19,861,573
تاریخ شروع
1399/09/08
درصد سهم از اکانت
14.917023291756
دارایی حاصله
21,327,498
سود حاصله
1,465,925
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
732,963
خالص دارایی سرمایه گذار
20,594,536 ريال
سرمایه گذار
kh13990207
سرمایه اولیه
50,000,000
تاریخ شروع
1399/09/12
درصد سهم از اکانت
36.110514786082
دارایی حاصله
51,628,728
سود حاصله
1,628,728
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
814,364
خالص دارایی سرمایه گذار
50,814,364 ريال
اکانت بورس: 59867
تاریخ بروزرسانی
1399/09/19
خالص دارایی
13,169,892 ریال
تعداد افراد
2
سرمایه گذار
ld13990431
سرمایه اولیه
7,938,713
تاریخ شروع
1399/09/02
درصد سهم از اکانت
60.279256656015
دارایی حاصله
7,938,713
سود حاصله
0
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
0
خالص دارایی سرمایه گذار
7,938,713 ريال
سرمایه گذار
sf13990202
سرمایه اولیه
5,231,179
تاریخ شروع
1399/09/02
درصد سهم از اکانت
39.720743343985
دارایی حاصله
5,231,179
سود حاصله
0
درصد سرمایه گذار از سود
50
سهم سرمایه گذار از سود
0
خالص دارایی سرمایه گذار
5,231,179 ريال
کلیه حقوق این سایت محفوظ است.
طراحی سایت و سئو: گروه آموزشی خالندی